فارسی چهارم درس چهارم ارزش علم

حجم فایل : 4.2 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 12
بنام خدا فارسی چهارم دبستان
درس چهارم : ارزش علم جمله : به کلمه یا گروهی از کلمه ها گفته می شود که پیامی را از گوینده به شنونده می رساند یا از خواننده به نویسنده انتقال می دهد .
مانند: امیر گفت:«ما به دانش و آگاهی تو نیاز داریم .حاضری به جوانان ما درس بدهی؟»
نکته : برای شمردن تعداد جمله می توان تعداد فعل ها را شمرد .
ویژگی فعل : انجام کار یا روی دادن حالت – زمان – شخص – شمار
انجام کار در این افعال وجود ندارد : است ، بود ، شد ، گشت ، گردید
جمله مهم ترین جز جمله فعل است که در پایان جمله می آید . مانند:
مردی ماهیگیر ، حکیمی را دید.(دید فعل است)

گاهی در یک جمله فعل حذف می شود . مانند:
پرسید : خرگوش را کجا می بری؟ پاسخ داد : به شهر
جمله 1 جمله 2 جمله 3 جمله 4
در جمله چهارم فعل ( می بَرَم ) حذف شده است
فعل ندا و منادا یک جمله به حساب می آید :

ای خدا ،کمکم کن.
جمله 1 جمله 2

(در جمله اول ای= حرف ندا و خدا=منادا )
ندا و منادا عبارت های زیر از چند جمله تشکیل شده است؟
مادر با عجله پیش او رفت و گفت
به تو نگفتم که از من دور نشو؟
گفت:آفرین!مرحبا!این طوری به حرف مادرت گوش می کنی؟پایت چه شد؟
نفهمیدم چی شد که پایم پیچ خورد.
درد می کند؟
خیلی!
عجب بره بازی گوشی هستی!
ندا و منادا پایان...